Saturday, April 20, 2013

Teddi Scobi

Haiku for Morning Rain

Now, finally rain
The moss garden says thank you
How about some tea?

-Teddi Scobi

0 comments: